Samen werken aan een duurzaam energielandschap Rijnenburg / Reijerscop, zonder windmolens.

Steun de brede coalitie, klik hier om de brief te versturen!

Laat je stem horen!

Vul het formulier in en stuur de protestbrief hieronder naar de leden van de Utrechtse gemeenteraad, de Provincie Utrecht en leden van de Tweede Kamer. Zo laat u weten dat u wel voor duurzame energie en woningbouw bent, maar geen windmolens wenst in Rijnenburg en Reijerscop.

Lees de brief die namens u verzonden wordt

Geachte volksvertegenwoordigers,

Het stadsbestuur van Utrecht wil de polder Rijnenburg en Reyerscop inrichten als energielandschap, daarmee draagt Utrecht bij aan de regionale doelstelling om duurzame energie op te wekken.

Wij, inwoners/belanghebbenden uit de regio, delen de ambitie om te komen tot opwekking van duurzame energie in de regio. Samen energie opwekken zorgt voor een duurzame toekomst voor onszelf maar ook voor de volgende generaties. Wij kunnen ons echter niet vinden in de wijze waarop de gemeente Utrecht invulling wil geven aan deze ambitie.

3-4 windmolens van 235 meter hoog

Het stadsbestuur van Utrecht kiest naast de mogelijkheid voor zonnevelden, voor 3-4 windmolens van 235 meter hoog. Het originele plan om 8 windmolens te realiseren lukt waarschijnlijk niet. Nog minder duurzame energie, maar nog steeds dezelfde nadelen. Deze windmolens, die worden geplaatst in de polder naast stedelijk gebied, zorgen voor slagschaduw, geluidsoverlast, horizonvervuiling, waardedaling van woningen en mogelijk gezondheidsklachten van omwonenden.

Windmolens schaden de belangen, er is geen draagvlak.

Deze 235 meter hoge windmolens schaden direct de belangen van inwoners van Utrecht en haar omliggende gemeenten. Er is geen draagvlak onder de gemeenteraden van de buurgemeenten én er is geen draagvlak onder de inwoners van deze gemeenten. Ook is er geen draagvlak onder belanghebbenden, zoals is gebleken uit de onderhandelingen met grondeigenaren. Toch wil de gemeenteraad dit plan doorzetten.

Windmolens zijn niet nodig

Daarnaast zijn deze windmolens in deze polder niet nodig, want alleen al met de in de regio geplande zonnevelden halen wij de voor 2030 benodigde energieproductie.

Woningnood regio Utrecht is groot, Rijnenburg biedt de oplossing

De regio Utrecht kampt met een groot woningtekort, er is een blijvende vraag naar woningen. De gemeente Utrecht wil dit oplossen door 60-72.000 nieuwe woningen te bouwen in de komende 20 jaar. Dat is de helft van het aantal huidige woningen in de gemeente Utrecht. Zij wil dit in de binnenstad en binnen de ring van Utrecht realiseren. Door stikstofproblematiek en PFAS-regels zijn productiebeperkingen opgelegd en vertraagt het proces.

Bouwen in de binnenstad is kostbaar en kent stroperige processen rondom besluitvorming. Tot nu toe zijn er harde afspraken gemaakt voor maar 14.000 woningen. Tot slot sluit binnenstedelijke woningbouw onvoldoende aan op de vraag naar eengezinswoningen met een tuin.

Duurzame woningbouw en energie in Rijnenburg

In 2001 is Rijnenburg overgedragen van Nieuwegein aan Utrecht om woningbouw te realiseren.

In Rijnenburg kunnen 21.500 woningen worden gerealiseerd. Dit kan worden gecombineerd met recreatie, groen en een goede bereikbaarheid. Met ruimte voor duurzame energieopwekking, in de vorm van zonnevelden, zonnedaken, warmtepompen, warmte-koude opslag, geo- en aquathermie en zo mogelijk aansluiting op warmtenetten.

Als wij toestaan dat er windmolens worden geplaatst in het gebied dat Utrecht voor ogen heeft, kunnen er in Rijnenburg tot 2050 weinig tot geen woningen gebouwd worden. De ambities en behoeftes die Utrecht heeft op het gebied van volkshuisvesting kunnen daardoor onvoldoende invulling krijgen.

Daarom roepen wij u op als volksvertegenwoordiger om ja te zeggen tegen hernieuwbare energieopwekking gecombineerd met duurzame woningbouw in dit gebied én nee te zeggen tegen het plan voor het plaatsen van 8 windmolens van 235 meter hoog.

Stop de onnodige plannen van Utrecht die onze belangen schaden.

Met vriendelijke groet,

Weten wat we met uw gegevens doen? Lees hier onze Privacy Statement.

Toelichting

Wij willen met dit initiatief inwoners van Utrecht en de Regio de mogelijkheid geven nee te zeggen tegen de plannen van de Utrechtse collegepartijen om 3-4 windmolens van 235 meter hoog mogelijk te maken in de Utrechtse polders Rijnenburg en Reijerscop en om woningbouw de komende jaren niet toe te laten. We vragen ze om nee te zeggen tegen de leden van de Utrechtse gemeenteraad, leden van de Provinciale staten en de Tweede Kamer. Want ook zij kunnen de plannen stoppen.

Lees meer…

 Waarom dit initiatief? 

Samen duurzame energie opwekken, prima, maar niet door het plaatsen van deze enorme molens in dichtbevolkt gebied! Het is niet nodig en ongewenst!  

Wat is er precies aan de hand met die wens om aan energie besparen te gaan doen? 

Heel Nederland staat voor een enorme opgave om aan verduurzaming van onze elektriciteit- en warmtevraag te kunnen voldoen. Uit het klimaatakkoord dat landelijk gesloten is, is de opgave voor Utrecht en de omliggende 16 gemeenten om per 2030 1,2 terrawattuur aan elektra duurzaam te gaan opwekken.

Wij moeten dit samen doen met de andere gemeenten en hun inwoners. De opbrengst van bestaande bewezen technieken mogen meegerekend worden. Samen ben je sterk en we moeten daarom samen met de omliggende gemeenten kijken waar dat het beste kan. En dat is goed. Want als je samen energie opwekt, dan kun je er ook van profiteren, door middel van een lagere energierekening.

Wat doet de gemeente Utrecht?

In Utrecht kiezen de collegepartijen ervoor om een groot deel van de regionale opgave, tot wel 40% hiervan (dat is ongeveer 0,45 terrawatt) te realiseren door middel van zonneparken en zonnepanelen op grote gebouwen. Daarnaast wil men 3-4 windmolens van 235 meter hoog in de polders Rijnenburg en Reijerscop plaatsen. Meer lukt niet, omdat veel grondeigenaren (terecht) geen windmolens willen plaatsen. 

Windmolens van 235 meter hoog, U moet denken aan twee keer de Dom. Daar hebben veel mensen problemen mee, dit schaadt namelijk de belangen van inwoners direct.

Er zijn niet alleen inwoners van de stad Utrecht maar ook inwoners van omliggende gemeenten en zelfs hun gemeenteraden die hebben aangegeven dat ze het niet willen. Er is geen draagvlak voor de windmolens.

Windmolens specifiek op deze locatie zijn helemaal niet nodig, met de reeds uitgevoerde projecten en de geplande zonneparken in de regio, is aan de regionale opgave van 1,2 terrawattuur per 2030 al geheel voldaan. 

Daarnaast zullen deze windmolens andere ontwikkelingen in de stad Utrecht bemoeilijken. Zoals volkshuisvesting, zoals het behouden van de leefbaarheid in de stad.  

Hoe zit het dan met woningen in Utrecht?

Utrecht heeft net zoals de rest van de gemeenten in Nederland te maken met een enorme woningnood. 

De plannen liggen klaar om de komende 20 jaar, in Utrecht 60 tot 72-duizend woningen te bouwen. Dit is ongeveer de helft van het huidig aantal woningen in Utrecht. We bouwen er dus een halve stad bij.

Utrecht is maar een kleine gemeente qua beschikbaar grondgebied voor woningbouw. Utrecht heeft een ruimteprobleem.

De oplossing die het huidige stadsbestuur kiest is binnenstedelijke ontwikkeling. Om de benodigde woningen hoofdzakelijk in de stad en enkele andere locaties binnen de ring te gaan bouwen. Dat worden met name appartementencomplexen en flats met weinig ruimte op straat. 

Gevolg is een steeds drukker wordende stad, met weinig leefruimte. Het aantal inwoners in Utrecht stijgt van 4.300 inwoners per vierkante kilometer naar 5.600 inwoners per vierkante kilometer. In sommige delen van de stad rekent men nu al met een bevolkingsdichtheid van 8 tot 10.000 inwoners per vierkante kilometer.

We hebben zelfs berekend dat sommige delen van de stad eenzelfde bevolkingsdichtheid krijgen als in Cairo, Egypte. Cairo is leuk als dagbestemming tijdens je vakantie in Egypte, maar het is niet leuk om in zo’n drukke stad te wonen. De leefbaarheid staat ernstig onder druk! 

Wij stellen ons de vraag hoe we op de beperkte bewoonbare 81 vierkante kilometer nog eens zo’n 72.000 woningen kunnen neerzetten en Utrechters huisvesten?

Hoe kunnen er dan voor zorgen dat er dan nog voldoende ruimte overblijft voor voorzieningen, voor recreatie en sport, voor het parkeren van de auto of fiets?

 Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Utrecht een leefbare stad blijft?

Ons inzien kan dit niet, we moeten echt gaan voor lagere bevolkingsdichtheden. En dit kan niet als een slot wordt gezet op de woningontwikkeling in de polder Rijnenburg. En dat doet de gemeenteraad als zij kiezen voor 8 windmolens van 235 meter hoog in die polders.

Woningen in Rijnenburg en Reijerscop?

Wij zien bouwen in Reijerscop niet gebeuren maar in Rijnenburg wel. Rijnenburg beslaat zo’n 10,5 vierkante kilometer, daar kunnen ruim 21.000 woningen worden gerealiseerd. Met voldoende ruimte voor groen en recreatie. Zelfs de in de stad knel zittende roeibaan kan hier worden gerealiseerd. Maar ook voldoende ruimte voor duurzame energieopwekking kan in dit gebied worden gerealiseerd. Warmtepompen, warmte- en koudeopslag, zon op dak, zonneparken, geo- en aquathermie, en eventueel stadsverwarming. Het is er allemaal mogelijk. 

Zo zorgen we ervoor dat de druk op binnenstedelijke ontwikkeling minder wordt. Zo zorgen we ervoor dat Utrecht toch zijn steentje bij kan dragen als het om duurzame opwekking van energie gaat. We moeten samen energie opwekken waar het kan, we moeten bouwen niet in de weg staan. We moeten waarborgen dat Utrecht een leefbare stad blijft, nu, maar ook zeker in de toekomst. 

Daarom roep ik u op om samen met ons te gaan voor het besparen van energie waar mogelijk, maar dat niet te doen met windmolens in de polders Rijnenburg en Reijerscop.

Verstuur samen met ons de protestbrief aan de leden van de Utrechtse gemeenteraad, leden van omliggende gemeenteraden, de leden van de Provincie en de Tweede Kamer, want ook zij kunnen deze ontwikkeling stoppen.

 Wij rekenen op uw steun.

 

Contact met ons?

Wenst u meer informatie of een gesprek, laat het ons weten.